Od 23. prosince do 1. ledna 2022 neexpedujeme přijaté objednávky!

Zákony VIA/2022 Životní prostředí - Ochrana vod, Ochrana přírody a krajiny, Ochrana ovzduší a půdy, Vodovody a kanalizace, Integrovaná prevence, Ekolo

Zákony VIA/2022 Životní prostředí - Ochrana vod, Ochrana přírody a krajiny, Ochrana ovzduší a půdy, Vodovody a kanalizace, Integrovaná prevence, Ekolo

Zákony VIA/2022 Životní prostředí - Ochrana vod, Ochrana přírody a krajiny, Ochrana ovzduší a půdy, Vodovody a kanalizace, Integrovaná prevence, Ekolo

od kolektiv autorů

158 běžně 198 Kč

Nyní není možné dodat.

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Popis titulu

Zákony VI A obsahují právní předpisy pro oblast životního prostředí, ochrany ovzduší, vod, půdy a rostlin. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2021 k právnímu stavu 1. 1. 2022. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem. Titul obsahuje úplná znění zákonů po poslední novele: Životní prostředí (1. kapitola) •Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí •Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí •Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny •Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí •Vyhláška č. 395/1992 Sb., o kterou se provádějí některá ustanovení Zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny •Vyhláška č. 353/2004 Sb., o kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení Ochrana ovzduší (2. kapitola) •Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší •Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech •Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů •Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší •Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů Ochrana půdy a rostlin (3. kapitola) •Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu •Vyhláška č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě •Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství •Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích •Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti Integrovaná prevence a kontrola znečištění životního prostředí (4. kapitola) •Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) •Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů •Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí Ochrana vod (5. kapitola) •Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) •Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu •Vyhláška č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových •Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

Nakladatel: Poradce

ISBN: 9771802831215

EAN: 9771802831215

Autor: kolektiv autorů

Obsahuje: Knihy - paperback

Rok vydání: 2022-01-07

Počet stran: 664


Produkt naleznete v těchto kategoriích

Populárně naučné knihy pro dospělé
Populárně naučné knihy pro dospěléPrávo, sociologie


Košík:

0

Login | Nová registrace

Nevíte si rady? Potřebujete pomoc? Napište nám na info@knihacek.cz